Polityka prywatności

Regulamin

Zgod­nie z art. 13 ust. 1 i 2 roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazu­je­my, że:

 1. Admin­is­tra­torem Twoich danych osobowych jest Fun­dac­ja Roz­wo­ju Demokracji Lokalnej z siedz­ibą w Warsza­w­ie, ul. Żuraw­ia 43, 00–680 Warsza­wa, kon­takt mailowy pod adresem: mistia@mistia.org.pl.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgod­nie z RODO w celu:
  a. przeprowadzenia oraz udzi­ału w szkole­ni­ach (w tym m. in. w zakre­sie ewidencji obec­noś­ci, cer­ty­fikatu ukończenia szkole­nia, zak­wa­terowa­nia) orga­ni­zowanych przez admin­is­tra­to­ra, w opar­ciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  b. przesyła­nia infor­ma­cji hand­lowych i mar­ketingowych, w szczegól­noś­ci w celu kon­tak­tu drogą mailową, infor­mowa­nia o usłu­gach, pro­duk­tach i wydarzeni­ach z udzi­ałem admin­is­tra­to­ra i jego per­son­elu w opar­ciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Twoje dane osobowe wskazane w pkt 2 a) powyżej będą prze­chowywane przez okres w którym admin­is­tra­tor będzie prowadz­ił dzi­ałal­ność statu­tową, przez okres niezbęd­ny do przeprowadzenia i rozliczenia szkole­nia, bądź do cza­su wyco­fa­nia przez Ciebie zgody na przetwarzanie w tym celu, a dane osobowe wskazane w pkt 2 b) powyżej przez okres przesyła­nia przez admin­is­tra­to­ra infor­ma­cji hand­lowych lub mar­ketingowych, bądź do cza­su wyco­fa­nia przez Ciebie zgody na przetwarzanie w tym celu.
 4. Odbior­ca­mi Twoich danych osobowych będą oso­by upoważnione przez admin­is­tra­to­ra oraz pod­mio­ty przetwarza­jące dane osobowe w imie­niu admin­is­tra­to­ra.
 5. Przysługu­je Ci pra­wo żąda­nia od admin­is­tra­to­ra dostępu do danych osobowych Ciebie doty­czą­cych, ich spros­towa­nia, usunięcia, ograniczenia przetwarza­nia oraz przenoszenia danych.
 6. Przysługu­je Ci pra­wo do cofnię­cia zgody w każdym cza­sie poprzez przesłanie oświad­czenia o wyco­fa­niu zgody na adres mailowy: mistia@mistia.org.pl.
 7. Na dzi­ała­nia Admin­is­tra­to­ra przysługu­je Ci skar­ga do Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych, ul. plac Pow­stańców Warsza­wy 1, 00–950 Warsza­wa
 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) powyżej jest niezbędne w celu przeprowadzenia szkole­nia.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) powyżej jest dobrowolne i nie jest wymo­giem usta­wowym lub umownym lub warunk­iem zawar­cia umowy.­
 10. W sto­sunku do Państ­wa nie będą pode­j­mowanie czyn­noś­ci pole­ga­jące na zau­tomaty­zowanym pode­j­mowa­niu decyzji, w tym pro­filowa­niu.